Reklamačné podmienky

IX. REKLAMAČNÝ PORIADOK

I napriek tomu že sa svojím zákazníkom snažíme ponúkať iba kvalitný tovar, môže sa stať, že bude potrebné zakúpený tovar reklamovať. V takom prípade sme pripravení vám vychádzať čo najviac v ústrety. Pre úspešné vybavenie reklamácie platia nasledujúce podmienky:


Úvodné ustanovenia


 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní zodpovednosti za chyby  tovaru (ďalej len „Reklamácie“) predávaného spoločnosťou P3Com, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Južná trieda 15, PSČ 040 01, IČO: 36 812 188, IČ DPH: SK2022418178, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 20162/V.  (ďalej len "predávajúci"). Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho.


 1. Kupujúci odoslaním objednávky alebo prevzatím tovaru predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.


 1. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov (nepodnikateľov) a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.


Kontrola tovaru pri doručení/prevzatí


 1. Príjemca zásielky je povinný si pri prevzatí zásielku prezrieť a pri zjavných a na povrchu obalu zásielky viditeľných mechanických poškodeniach, (ale aj pri zjavných a vo vnútri zrejmých čiastočných stratách zásielky), tieto poškodenia ihneď hlásiť. O rozsahu poškodenia, alebo čiastočnej strate obsahu zásielky musí byť ihneď spísaný zápis o škode, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Doručovateľ je povinný takýto zápis spísať. Príjemca je povinný umožniť doručovateľovi, aby sa pred spísaním zápisu o škode osobne (fyzicky) presvedčil o rozsahu škody. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.


 1. Ak nie je mechanické poškodenie zásielky pri jej prevzatí zrejmé, je príjemca zásielky povinný okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 24 hodín od doručenia tovaru nahlásiť vznik škody predávajúcemu na akýkoľvek email uvedený v kontaktoch predávajúceho. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nebudú uznané.


 1. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.


Zodpovednosť za chyby, záručné podmienky, záručná doba


 1. Predávaný tovar musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť, množstvo, mieru, alebo hmotnosť a musí byť bez chýb a musí zodpovedať záväzným technickým normám.
 2. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.


 1. Predávajúci zodpovedá za chyby ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho. Pri použitých veciach nezodpovedá za chyby vzniknuté ich použitím alebo opotrebením.


 1. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania kúpnej zmluvy upozornený alebo pre ktoré bola dojednaná nižšia cena.


 1. Kupujúci je povinný uplatniť si reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu, t.j. reklamovať prvú zistenú chybu, ihneď po jej prejavení sa, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby. Predmetný tovar musí prestať používať.


 1. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie chyby.


 1. Kupujúci berie na vedomie, že záručná doba začína plynúť prevzatím veci kupujúcim.


 1. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona (Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), štandardne trvá 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými zákonom, pokiaľ nie je pri konkrétnom produkte uvedené inak. Ak ide o použitý tovar (napr. predvádzací model), je záručná doba 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej  pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.


 1. Predávajúci môže v záručnom liste alebo inom vydanom doklade poskytnúť kupujúcemu záruku nad rámec záruky ustanovenej v zákone. V takom prípade si kupujúci môže uplatniť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky len za podmienok definovaných poskytovateľom nadštandardnej záruky (spravidla výrobcom alebo predajcom).


 1. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.


 1. Doba od  uplatnenia reklamácie až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať zákazníkovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.


 1. Ak  dôjde k  výmene tovaru, začne  plynúť záručná  doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.


 1. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe tovaru.


 1. Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení ako notebooky, USB kľúče apod. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.


 1. Predávajúci je povinný reklamáciu vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.


Výluky zo záruky


 1. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako za škody spôsobené vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na chyby tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.


 1. Záruka sa nevzťahuje ani  v prípade ak boli porušené ochranné pečate a nálepky (ak na výrobku nejaké boli) alebo v prípade ak bol tovar používaný v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru.


 1. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za chybu a nedá sa ani reklamovať.


 1. Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká predovšetkým v prípadoch, ak:


 1. nebol predložený doklad o zaplatení, dodací list, alebo záručný list,
 2. nedošlo k oznámeniu zjavných chýb pri prevzatí resp. bez zbytočného odkladu po prevzatí tovaru,
 3. ak kupujúci pred prevzatím tovaru o chybe vedel, bol na ňu predávajúcim upozornený a pre chybu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru,
 4. uplynula záručná doba,
 5. došlo k mechanickému poškodeniu tovaru kupujúcim,
 6. tovar bol používaný v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou vlhkosťou,  chemickými a mechanickými vplyvmi doporučenému prostrediu uvedenému v dokumentácii k tovaru,
 7. došlo k poškodeniu tovaru opotrebením, neodborným zaobchádzaním, nesprávnou obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar, prepätím, alebo použitím nevhodného spotrebného materiálu,
 8. nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami, alebo bezpečnostnými predpismi platnými v Slovenskej republike došlo k poškodeniu tovaru,
 9. ide o diely spotrebného charakteru spotrebované pred uplynutím záručnej doby,
 10. bola prevedená neodborná montáž, alebo neodborné uvedenie tovaru do prevádzky,
 11. boli použité iné komponenty, než odporúčané výrobcom, alebo dodávateľom,
 12. boli porušené ochranné pečate a nálepky, ak na výrobku nejaké boli,
 13. došlo k poškodeniu tovaru neodvrátiteľnými, alebo nepredvídateľnými udalosťami
 14. došlo k poškodeniu tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 15. tovar bol poškodený neodborným zásahom, alebo akýmkoľvek zásahom do výrobku inou ako určenou osobou,
 16. tovar bol poškodený vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou, zásahom vyššej moci


Uplatnenie reklamácie


 1. Kupujúci si reklamáciu môže uplatniť tak, že tovar doručí:


 1. „predávajúcemu“ zaslaním tovaru na poštovú adresu predávajúceho, uvedenej v časti „Kontakty“ (ak sa zmluvné strany nedohodnú inak) alebo
 2. „určenej osobe“ t.j. v autorizovanému servisnému stredisku výrobcu.


Informácie o servisných miestach (určenej osobe) pre záručný a pozáručný servis sú uvedené v záručnom liste, príp. v dokumentácii k tovaru alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.


K reklamácii je vo všetkých prípadoch nutné predložiť: vyplniť RMA formulár, v ktorom kupujúci vyplní všetky požadované polia a presne popíše chybu tovaru a spôsob akým sa chyba prejavuje, kompletný zoznam tovarukópiu dokladu o kúpe, prípadne aj doklady o predchádzajúcich opravách súvisiacich zo zárukou. 

Ak je to nevyhnutné pre riadne vybavenie reklamácie, kupujúci k reklamovanému tovaru doloží aj heslá, prístupové kódy a pod.

Po prijatí a kontrole vyššie uvedených náležitostí, predávajúci začne reklamačné konanie. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.


 1. V prípade, že si kupujúci chce uplatniť reklamáciu a vyžaduje odstránenie poruchy tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv tovaru určený iný subjekt ako predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade predávajúceho, alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, môže si kupujúci uplatniť právo na záručnú opravu u subjektu (určenej osoby) uvedeného v záručnom liste. V takom prípade sa kupujúci riadi reklamačnými podmienkami a postupmi daného servisného strediska.


 1. Predávajúci alebo určená osoba, v deň prijatia reklamácie alebo v deň doručenia reklamovaného tovaru, vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru (reklamačný protokol) vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim (napr. vo forme emailu alebo v písomnej podobe), v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.


 1. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci, alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona 250/2007. Zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci, alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.


 1. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca, alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou, alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.


 1. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.


 1. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru vyčerpané a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.


Chyby odstrániteľné


 1. Ak ide o chybu, ktorú možno odstrániť bez toho aby sa zhoršila kvalita a úžitkové vlastnosti tovaru, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia chyby vymeniť chybný tovar za bezchybný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.


Chyby neodstrániteľné


 1. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chyby, má kupujúci právo na výmenu tovaru, alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave, alebo pre väčší počet chýb tovar riadne užívať. Nemožnosťou tovar riadne užívať sa rozumie, keď je kupujúci v dôsledku opakovane sa vyskytujúcej chyby, alebo pre väčší počet odstrániteľných chýb pomerne dlhý čas vylúčený z používania tovaru, takže nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby trpel také obmedzenie. Za väčší počet chýb tovaru predaného v obchode možno spravidla považovať aspoň tri chyby a za opätovný výskyt chyby vyskytnutie tej istej chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách. Ak ide o iné neodstrániteľné chyby, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.


Zasielanie a prevzatie chybného tovaru


 1. Kupujúci berie na vedomie, že náklady na doručenie tovaru predávajúcemu či už osobne alebo poštovou službou je na vlastné náklady kupujúceho.


 1. Ak kupujúci zasiela tovar na reklamáciu poštou alebo kuriérom, je povinný ho zabaliť do vhodného obalu tak aby bol dostatočne chránený pred poškodením. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za prípadne poškodenie zariadenia počas prepravy do servisného strediska alebo na adresu predávajúceho.


 1. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar do reklamácie, ktorý je  znečistený, mokrý, zapáchajúci alebo odporujúci všeobecným hygienickým zvyklostiam.

 2. Tovar k reklamácii nám nezasielajte na dobierku, zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. 


 1. Kupujúci berie na vedomie, že rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.


Vybavenie reklamácie


 1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené kupujúcim v „Protokole o reklamácii“.


 1. Pokiaľ ide o odstrániteľnú chybu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 33 týchto reklamačných podmienok nasledujúcim spôsobom:


a) predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo
b) predávajúci chybný tovar vymení.


 1. Pokiaľ sa jedná chybu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných chýb, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez chyby, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 34 týchto reklamačných podmienok reklamáciu nasledujúcim spôsobom:


a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo

b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.


Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú chybu považuje výskyt jednej odstrániteľnej chyby viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných chýb považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných chýb súčasne.

Pre účely reklamácie sa za dobu, počas ktorej po uzavretí kúpnej zmluvy nemôže kupujúci pre chyby tovaru riadne užívať tovar, považuje doba, ktorá tvorí spolu viac ako 180 dní.


 1. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:


 1. odovzdaním opraveného tovaru,
 2. výmenou tovaru,
 3. vrátením kúpnej ceny tovaru,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 5. písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
 6. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

           

 1. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol.