Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) určujú hlavné zásady a princípy obchodných vzťahov medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim (dodávateľom) a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) a vzťahujú sa na všetky kúpne zmluvy uzavreté na diaľku, najmä prostredníctvom  internetového elektronického obchodu (ďalej aj „e-shop“), ktorý prevádzkuje predávajúci.


 1. Kúpnou zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu. (ďalej aj „kúpna zmluva“).


 1. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť P3Com, s.r.o., so sídlom v Košiciach, Južná trieda 15, PSČ 040 01, IČO: 36 812 188, IČ DPH: SK2022418178, vedená v obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel: Sro, vložka č. 20162/V.


Kontaktné údaje na predávajúceho:

Poštová adresa (POZOR - nie je kamenná predajňa !!!):

P3Com, s.r.o.

Južná trieda 15, 040 01  Košice

email: office@smokecentrum.sk; telefón:  0907 151886 (09:00 – 16:00)


Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

2629753615/1100 Tatrabanka, a.s.

IBAN: SK9811000000002629753615

BIC (SWIFT): TATRSKBX


Orgán dozoru

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna č. 3, 043 79 Košice

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 055/6220 781; fax č.: 055/ 6224 547


 1. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy, neupravené VOP, občianskym zákonníkom, zákon č. 40/1964 Zb., zákonom o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z. z. a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak nie je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami obchodným zákonníkom, zákon č. 513/1991 Zb. (všetko v znení noviel).


 1. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že obchodné, záručné a reklamačné podmienky môžu byť odlišné od podmienok pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.


 1. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi bez výhrad súhlasí.II. SPÔSOB OBJEDNÁVANIA, UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Zoznam tovaru (s uvedením jeho ceny) si kupujúci môže pozrieť a vyberať priamo v internetovom obchode predávajúceho.


 1. Objednávať si môžete:

ON-LINE PRIAMO V E-SHOPE PREDÁVAJÚCEHO

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári. Kupujúci berie na vedomie, že záväzné objednávanie on-line môže byť dostupné len pre registrovaného zákazníka a to pri všetkých ako aj len vybraných produktoch.


E-MAILOM

Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame on-line objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na e-mailovú adresu office@smokecentrum.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednávaných kusov, vašu presnú adresu, IČO, DIČ/IČ DPH, spôsob platby a dopravy a kontaktný email a telefónne číslo.


 1. Kupujúci zaslaním objednávky vo forme vyplnenia a odoslania formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme emailovej správy a/alebo vo forme telefonickej objednávky dáva návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúcemu.


 1. Predávajúci následne po overení dostupnosti tovaru, platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim záväzne akceptuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho a potvrdí objednávku vo forme e-mailovej správy, čím sa medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvára kúpna zmluva.


 1. Potvrdenie objednávky obsahuje najmä údaje o predávajúcom, identifikáciu spotrebiteľa, identifikačné označenie a dátum uskutočnenia objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene a množstve tovaru a/alebo iných služieb, spôsobe dopravy a platby, ktoré si spotrebiteľ vybral, údaje o cene dopravy/doručenia a ďalších účtovaných poplatkov, údaj o dodacej lehote tovaru a o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o konečnej cene, ktorú spotrebiteľ zaplatí, prípadne iné údaje.


 1. Kupujúci berie na vedomie, že údaje o dostupnosti tovaru a konečnej cene tovaru sa môžu líšiť od údajov uvedených v internetovom obchode predávajúceho, a to v závislosti od zmien údajov výrobcov tovarov a vypredania tovaru zo skladov predávajúceho alebo výrobcu.


 1. V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.


 1. Zmeny v objednávke po jej odoslaní, príp. zrušenie objednávky môže kupujúci vykonať u predávajúceho prostredníctvom emailu alebo telefonicky a to najneskôr do 24 hodín alebo do doby expedície objednaného tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že tovar môže byť pri vhodných podmienkach (včasnej objednávke, zásobami na vlastnom sklade) expedovaný aj v deň objednania.III. INFORMÁCIE O CENE

 1. Pri každej položke v našom internetovom obchode je uvedená cena v EUR vrátane 20% DPH a tiež cena bez DPH.


 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru.


 1. Súčasťou ceny nie je poradenská činnosť, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je uvedené v popise produktu alebo inak dohodnuté medzi zmluvnými stranami.


 1. Výška dopravných nákladov sa určí podľa zvoleného spôsobu doručenia a spôsobu platby pri vypĺňaní objednávky a v súlade s informáciami uvedenými v časti „Možnosti dopravy“ a „Možnosti platby


 1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien tovaru bez ukončenia jeho platnosti, najmä v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru.


 1. Dokladom o predaji (daňovým dokladom) je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Ak si to vyžaduje situácia, napr. pri doručení objednaného tovaru priamo od dodávateľa predávajúceho ku kupujúcemu (B2C), budú daňový doklad, záručný list, príp. ďalšie dokumenty zaslané oddelene od zásielky a poštou na adresu kupujúceho, najneskôr však do 5 pracovných dní.IV. DODACIE PODMIENKY

 1. Spôsoby dodania objednaného tovaru a lehoty dodania od expedovania tovaru predávajúcim vrátane cien za doručenie sú prehľadne uvedené v časti „Možnosti dopravy“.


 1. Predávajúci sa zaväzuje splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Tovar však obvykle expedujeme do 2 pracovných dní po akceptovaní objednávky. Samotné doručenie tovaru prepravnou spoločnosťou je zvyčajne realizované nasledujúci pracovný deň po expedovaní a v čase medzi 08:00 – 18:00. O presnom dni expedície a dodania tovaru vás budeme informovať vhodným spôsobom (e-mailom alebo telefonicky).


 1. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu súhlas predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru.


 1. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ak nebolo medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak. V prípade, ak kupujúci bezdôvodne tovar neprevezme do 7 dní po prvom pokuse o doručenie tovaru,  vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. 


 1. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve.


 1. Osobný odber je možný v kancelárskych priestoroch predávajúceho a len po predošlej vzájomnej dohode s kupujúcim.V. PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOBY PLATBY

 1. Spôsoby platby za objednaný tovar sú prehľadne uvedené v časti „Možnosti platby“.


 1. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.


 1. Kupujúci vykonáva platbu v "EUR", pokiaľ nie je vzájomnou dohodou stanovené inak a to niektorým z nasledujúcich spôsobov:


Pred prevzatím tovaru (doporučujeme):

 1. Prevodom/vkladom na účet predávajúceho vedeného v Tatrabanka, a.s.

č.ú. 2629753615/1100

 1. Platobnou kartou cez CardPay (pripravujeme)
 2. Prostredníctvom internet bankingu cez TatraPay (pripravujeme)


Pri prevzatí tovaru:

 1. Na dobierku


Platba v hotovosti ani kartou v súčasnosti NIE JE možná. Ak požadujete osobný odber tovaru v našich kancelárskych priestoroch, je potrebné zaplatiť vopred bankovým prevodom alebo systémom VIAMO.


 1. Podmienkou uznania platby pred prevzatím tovaru je, že platba bude preukázateľne pripísaná na bankový účet predávajúceho a predávajúci neeviduje voči kupujúcemu žiadnu neuhradenú pohľadávku.


 1. Predávajúci bude rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 5 kalendárnych dní odo dňa prijatia objednávky, ak nie je dohodnuté inak. Ak nedôjde k platbe do 5 dní, má predajca právo, po predošlom upozornení kupujúceho, odstúpiť od kúpnej zmluvy.


 1. Kupujúci vykonáva platbu na základe zálohovej faktúry alebo faktúry vystavenej predávajúcim. Doba splatnosti faktúry je uvedená v každom vystavenom doklade, štandardne 7 dní odo dňa vystavenia.


 1. Kupujúci sa zaväzuje za každý začatý deň omeškania platby po termíne splatnosti faktúry zaplatiť zmluvnú pokutu z fakturovanej čiastky vo výške stanovenej zákonom.


 1. Predajca si vyhradzuje právo čiastkovej fakturácie za už dodaný tovar.


VI. POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

 1. Kupujúcemu sa zaväzujeme dodať:
  1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.
  3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 2. Nezodpovedáme za:
  1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo kuriérom.
  2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
  3. Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
  4. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


VII. POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

 1. Kupujúci sa zaväzuje:
  1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť doručovateľovi. Ak závada nie je zjavná už pri prevzatí, kupujúci bezodkladne oznámi zistenú závadu predávajúcemu na emailovej adrese uvedenej v časti „Kontakty“.
  2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy.
  3. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho
  4. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


VIII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Kupujúci - nepodnikateľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode.

Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.


 1. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, pričom môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy a ten zaslať po naskenovaní e-mailom alebo poštou. Odstúpenie od kúpnej zmluvy prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy týchto VOP musí obsahovať údaje v ňom požadované a to najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania/nákupu, číslo objednávky/faktúry, meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov, adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov, podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov a číslo účtu pre finančné vysporiadanie.


 1. Kupujúci je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a v originálnom obale a to zaslaním na adresu predávajúceho.


 1. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. 


 1. Pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.  


 1. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu finančným prevodom bezodkladne, obratom po vrátení objednaného tovaru, najneskôr však do 14 dní.


 1. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z. 


 1. Predávajúci môže odmietnuť plnenie v prípade, že tovar bude  poškodený, použitý, čiastočne opotrebovaný, resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný.


 1. Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. IX. REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP a upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim.


Plné znenie reklamačného poriadku je zverejnené na podstránke „Reklamácie“

  

X. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Zaručujeme plnú ochranu Vašich osobných údajov pred zneužitím. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (všetko v znení noviel). Vaše údaje nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou údajov ktoré sú nevyhnutné pre doručenie vašej zásielky. Prístup registrovaného kupujúceho do internetového obchodu a možnosť záväzného objednávania sú chránené prístupovým heslom, ktoré pozná len registrovaný kupujúci. Za zneužitie prístupového hesla nenesie predávajúci žiadnu zodpovednosť.

Viac o ochrane osobných údajov sa dozviete na podstránke "Ochrana osobných údajov"


V Košiciach 13.6.2014


Obchodné podmienky platné do 12.6.2014 [PDF]