Ochrana osobných údajov

Informácie a poučenie o právach v zmysle ustanovení zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.


IS obchodu je zaregistrovaný na Úrade pre ochranu osobných údajov SR pod reg. č.: 201404216.


Prevádzkovateľ internetového obchodu na stránke www.smokecentrum.sk týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získanými registráciou alebo potvredím objednávky, nakladá v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a platných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním internetového obchodu.


 1. Aj keď plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, pre vybavenie vašej registrácie vo veci spolupráce, alebo objednávky potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre daný účel predovšetkým na zaslanie objednaného tovaru a pre vzájomnú komunikáciu. V prípade, že nechcete, aby boli Vaše osobné údaje uložené v našej databáze, môžete písomne požiadať o ich vymazanie ihneď po vybavení účelu na ktorý ste svoje údaje poskytli.
 2. Spoločnosť P3Com, s.r.o. všetky údaje získané od zákazníkov užíva výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám.
 3. Výnimku predstavujú externý dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v rozsahu potrebnom pre bezproblémové doručenie tovaru.
 4. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, poskytujete svoje osobné údaje v rozsahu požadovanom príslušným registračným alebo objednávkovým formulárom na internetovej stránke www.smokecentrum.sk na základe svojho slobodného rozhodnutia.
 5. V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ: spoločnosť P3Com, s.r.o. so sídlom Južná trieda 15, 040 01 Košice, IČO: 36812188, DIČ: 2022418178 zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel: Sro, Vložka č. 20162/V, oprávnený spracúvať poskytnuté osobné údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia trvania registrácie v e-shope smokecentrum.sk na účely registrácie zákazníkov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.
 6. V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v e-shope smokecentrum.sk, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite e-mailom na office@smokecentrum.sk.
 7. Po zrušení registrácie v e-shope smokecentrum.sk a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
 8. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje, ktoré je prevádzkovateľ v zmysle platných právnych predpisov povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky (lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená), budú bezodkladne zlikvidované po uplynutí zákonnej lehoty.
 9. Zakliknutím tlačidla „Potvrdiť objednávku“ (v Objednávkovom formulári) alebo Pokračovať“ (v Registračnom formulári), v súlade s § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov udeľujete prevádzkovateľovi smokecentrum.sk svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v registračnom/objednávkovom formulári, ako aj údajov o Vašich nákupoch počas celej doby platnosti súhlasu, na účely zasielania aktuálnych ponúk tovaru, služieb a informácií o rôznych akciách poštou, emailom alebo SMS správou.
 10. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie písomne oznámite na adresu prevádzkovateľa e-shopu uvedenú v časti kontakt, alebo e-mailom na office@smokecentrum.sk.
 11. Po ukončení platnosti súhlasu, po odvolaní súhlasu a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované !
 12. Osobné údaje, ktoré uvádzate do príslušného registračného formuláru musia byť pravdivé a aktuálne. Odoslaním objednávkového/registračného formulára dávate svoj súhlas, že Vaše osobné údaje budú poskytované prepravným a zasielateľským spoločnostiam pre účely doručenia tovaru.
 13. Zoznam aktuálnych subjektov, ktorým môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté v potrebnom rozsahu: Prepravné a zasielateľské spoločnosti, Slovenská pošta, a. s., a ďalšie právnicke osoby, ktorých na poskytnutie osobných údajov oprávňujú platné zákony SR.
 14. Beriete na vedomie, že Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať informácie, odpis a opravu jej osobných údajov.
 15. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. IS obchodu je chránený všetkými dostupnými metódami a osoby oprávnené s IS manipulovať tak robia na základe oprávnenia prevádzkovateľom a len v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojej funkcie.